تغلیظ

  سنگ معدن ماده ناخالص از شن و سنگ است که حاوی فلز مورد نظر هم هست. این ناخالصی ها مثل شن، سنگ، سنگ آهک، میکا و غیره که در سنگ معدن حضور دارند را گانگ می نامند. این ناخالصی ها باید قبل از فرایند استحصال فلز حذف شوند. ماده ای که برای حذف مواد گانگ به کار گرفته می شود فلاکس نامیده می شود. استفاده از این ماده باعث تشکیل سرباره در فرایند تغلیظ می شود. فرایند حذف گانگ از سنگ معدن بر پایه ی تفاوت میان خواص فیزیکی و شیمیایی گانگ و سنگ معدن است. در ابتدا سنگ معدن خردایش می شود تا تبدیل به پودر شود. جداسازی با فرایند های فیزیکی مثل شستن هیدرولیکی، فلوتاسیون کف، جدایش مغناطیسی یا فرایند های شیمیایی بر پایه ی خواص ذاتی سنگ معدن و ناخالصی ها انجام می شود.