تیکنر (کلاریفایر)

با توجه به اهمیت مرتبط با محیط زیست و کم آبی و به تبع آن هزینه های ناشی از تامین آب و هدر روی آن، تصفیه و بازیابی پساب ناشی از فرآوری مواد معدنی امری اجتناب ناپذیر است.
تیکنر و کلاریفایر ها حوضچه هایی هستند که عملیات ته نشینی یا جداسازی محلول از جامد در آنها بر اساس نیروهای گرانش و گریز از مرکز انجام میگیرد، فاز زلال (سرریز) از بالای تیکنر و بخش دوغاب غلیظ شده از کف تیکنر ( ته ریز) خارج میگردد.