طبقه بندی

 دسته بندی به عنوان روشی برای جداسازی مخلوطی از ذرات کانی ها به دو یا چند دسته، با توجه به سرعت نشست کردن شان در آب یا هوا و یا دیگر سیال ها، تعریف می شود. دسته بندی صنعتی ممکن است در انواع مختلفی از کلاسیفایر ها مثل کلاسیفایر های هیدرولیک، کلاسیفایرهای مکانیکی و سیکلون ها انجام شود. اساس کار کلاسیفایر ها بر قاعده ی معلق بودن ذرات روی آبی که جریان رو به بالای ضعیفی نسبت به ذرات آنها دارد، بنا شده است. ذرات ریزتر از اندازه و چگالی مشخص توسط جریان آب شسته شده و حذف می شوند، در حالی که ذرات درشت تر و سنگین تر در جای خود باقی می مانند.