خردایش

 به منظور جداسازی ترکیبات ارزشمند سنگ معدن از قسمت های باطله، کانی ها را باید از قسمت های به هم چسبیده توسط خردایش آزاد کرد. اصولا خردایش با کراشینگ (له کردن یا شکستن تحت فشار) سنگ معدن تا رسیدن به ابعادی معین شروع شده و با گریندینگ (ساییدن یا ریز کردن) تا تشکیل پودر خاتمه می یابد. مرحله ی کراشینگ عمدتا در شرایط خشک انجام می شود، در حالی که مرحله گریندینگ می تواند هم در شرایط خشک و هم در شرایطِ تر (بیشتر شرایطِ تر) عملیاتی شود.