کوره های کاشی- سرامیک و کلسیناسیون

 کوره ها پخت شامل دو نوع رولری و دوار هستند. یک کوره رولری کوره ای است که در آن محصولات توسط یک حمل کننده (رولر) از میان کوره عبور می کنند. این کوره همانند کوره ی تونلی به صورت مدوم کار می کند و الگوی جریان هوا به شکلی است که بیشتر گرما در مرکز کوره قرار دارد و گاز های خروجی به سمت ورودی و در جهت خلاف حرکت محصولات حرکت می کنند.
کوره های دوار در حقیقت تبادل کننده ی حرارت هستند که در آن ها انرژی از یک فاز گازی داغ یه ماده زمینه منتقل می شود. ماده زمینه در طول عبور خود از درون کوره تحت فرایند های تبادل حرارت مختلفی قرار می گیرد. فرایند های خشک شدن، حرارت دهی و واکنش های شیمیایی در گستره ی وسیعی از دما را انجام می شوند. در بیشتر این نوع کوره ها گاز های داغ مستقیما با ماده زمینه برخورد دارند. به طور رایج ماده زمینه و گاز های داغ در خلاف جهت هم حرکت می کنند در حالی که در برخی موارد مثل خشک کننده های دوار ممکن است جریانی هم جهت برقرار باشد.